4.8.54

หอพักอุบาสิกา

เนื่องจากเดิมทางวัดปลายนามีบ้านพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ ๔ หลัง สามารถพักได้หลังละ ๓-๔ คน ซึ่งขณะนี้ค่อนข้างคับแคบ และไม่เพียงพอต่อ ผู้ที่ต้องการมาฝึกปฏิบัติที่วัด พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ จึงได้สร้างที่พัก สำหรับอุบาสิกาหลังใหญ่เพิ่ม เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดยาว โดยได้รวบรวมเงินบริจาค จากทางวัดเอง และกัลยาณมิตรทั้งหลายที่บอกบุญ กันทาง Email ด้วย


หอพักอุบาสิกา สร้างเสร็จเมื่อเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๒
เตียงนอน ๓ ชั้น ๖ เตียง  ห้องน้ำ ๔ ห้อง