4.8.54

ห้องน้ำ และรายนามผู้ทำบุญสร้างห้องน้ำ


ก่อน
                           
หลังชมภาพการก่อสร้างได้ที่นี่


ข้อมูลยอดเงินร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์
เรียน ญาติธรรมทุกท่าน

ได้ส่งข้อมูลยอดเงินร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
๕ พ.ค ๒๕๕๔ : คุณมยุรี ลาภวัฒนมงคล บริจาก ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ขออนุโมทนากับทุกท่านค่ะ

อั๋น


รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม
ณ สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๔
ลำดับ รายชื่อ จำนวนเงิน
๑ มลฤดี ดุษฎีวิจัย และ สามิตต์ ผลิตกรรม   ๒,๐๐๐.๐๐
๒ สัณห์ชัย สิชฌรังษี ๙๙๙.๐๐
๓ กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์ ๕๐๐.๐๐
๔ สมบูรณ์ ตระกูลมิตร (somboon trakulchaimit) ๕๐๐.๐๐
๕ ยุทธโรจน์ สุวรรณสุเมธ ๑,๐๐๐.๐๐
๖ คุณโต้ง (ยุทธโรจน์ สุวรรณสุเมธ) ๒,๐๐๑.๐๐
๗ คุณสิปปภาส งามสิริพร ๑,๓๕๐.๐๐
๘ คุณเกศณีย์ (ครอบครัวสุรินทร์ประทีป) ๔๐๐.๐๐
๙ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐.๐๐
๑๐ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑,๐๐๐.๐๐
๑๑ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑,๐๐๐.๐๐
๑๒ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐.๐๐
๑๓ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓,๒๐๐.๐๐
๑๔ ชนรดา อินเที่ยง และครอบครัว ๕๐๐.๐๐
๑๕ จิตติมา ศรีกลม ๑,๐๐๐.๐๐
๑๖ มนัสวี ธาดาสีห์ และครอบครัว ๑,๐๐๐.๐๐
๑๗ มาณี / รินรัตน์ ๖๐๐.๐๐
๑๘ ยิ่งศักดิ์ ๑๐๐.๐๐
๑๙ MSIG Telesales ๒๐๕.๕๐
๒๐ กลุ่มพี่ยุ้ย (วิรัลพัชร ฉัตรศรีลักษณ์) ๓,๕๑๐.๐๐
๒๑ คุณณรงค์ชัย นางสุนทรี จิตมารีรัตน์ (กลุ่มพี่ยุ้ย) ๓๐๐.๐๐
๒๒ พี่ไก่ (พัชรี) ๑,๐๐๐.๐๐
๒๓ อภิชา ธานีรัตน์ ๕,๐๐๐.๐๐
๒๔ เมธานันท์ พิกุลทอง ๑๐๐.๐๐
๒๕ ใจทิพย์ สุขพูล ๑,๐๐๐.๐๐
๒๖ ประภัสสร มาตฐานกุล ๓,๐๐๐.๐๐
๒๗ จรรยา โชคชัย ๓๐๐.๐๐
๒๘ พสุธิดา ตันตราจิณ ๒๐๐.๐๐
๒๙ กลุ่มหงษ์ (ธนันลักษมี รฐาธนโชติชัยภัค) ๑,๒๕๐.๐๐
๓๐ คุณกฤษณ์ สุรเดชะ ๒๐๐.๐๐
๓๑ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รุ่น ๙ และรุ่น ๑๐ จำนวน ๒,๗๐๐.๐๐
๓๒ กลุ่มคุณพรพิมล ไหมเงิน ๑,๒๐๐.๐๐
๓๓ พี่แอ็ด ๕,๐๐๐.๐๐
๓๔ maka wacha ๑,๐๐๐.๐๐
๓๕ คุณน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ๑,๐๐๐.๐๐
๓๖ ศิริใจ เอกนันท์ ๑,๐๐๐.๐๐
๓๗ ไม่ระบุชื่อ -อาคารซันทาวเวอร์ส วันที่ ๐๓๐๓๒๐๑๑ เวลา ๑๓.๒๕ น. รวม ๒,๐๐๐.๐๐
๓๘ ไม่ระบุชื่อ -รายการฝ่าย Internet ๕๐๐.๐๐
๓๙ คุณมยุรี ลาภวัฒนมงคล ๕,๐๐๐.๐๐

รวม ๔๙,๙๑๕.๐๐