3.8.54

๑๐๐ ปี ชาตกาล : ที่ มหิดลวันเสาร์ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔
๐๘.๓๐-๙.๐๐ ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน/ ลงทะเบียน


๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ ทำวัตรเช้า/เจริญสติร่วมกัน/กล่าวสัมโมทนียกถา
โดย… พระราชกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ บอกเล่าความเป็นมาของการจัดงาน
โดย…ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล


๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ปาฐกถาธรรมนำ “ การศึกษาบนรากฐานความรู้สึกตัว”
โดย…พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ ประธานคณะสงฆ์ วัดป่าโสมพนัส ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน


๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ ขับเสภาอาจาริยบูชา โดยพันโทหญิงจันทนา กมลศิลป์/ ดนตรี/ สื่อสร้างแรงบันดาลใจ


๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ เสวนา “ การศึกษาบนรากฐานความรู้สึกตัว : จากกระบวนทัศน์สู่การปฏิบัติจริง” โดย
• อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร
• อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก
• ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหิดล
ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล


๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ ปรารภธรรม “ รู้สึกตัว…หนทางแห่งการดับทุกข์ ในบริบทของหลวงพ่อเทียน”
โดย… พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี


๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ สรุปธรรมประจำวัน/ทำวัตรเย็น/เจริญสติร่วมกัน
โดย… พระราชกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ. เมือง จ.สิงห์บุรี


วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ทำวัตรเช้า/เจริญสติร่วมกัน
โดย…พระอาจารย์โสภณ ฉันฺทธมฺโม สวนธรรมสากล อ.หาดใหญ่ ต.ควนลัง จ.สงขลา


๐๙.๐๐-๐๙.๐๕ ทบทวนวันวาน
โดย…คุณกานต์ จันทวงษ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล


๐๙.๐๕-๑๐.๐๐ ปาฐกถาธรรมนำ “การพัฒนาครอบครัวและสุขภาพบนรากฐานความรู้สึกตัว ”
โดย…คุณหมอวัฒนา สุพรหมจักร ศัลยแพทย์ผู้ดูแลหลวงพ่อเทียนจนถึงวาระสุดท้าย


๑๐.๐๐- ๑๑.๓๐ เสวนา “เบิกบานในธรรม : สร้างบ้านให้เป็นอาราม” โดย
• คุณปรีชา ก้อนทอง ผู้ก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเบิกฟ้าธรรมมาศรม อ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี
• อาจารย์จุฑาภรณ์ ภูตยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์
• ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
• คุณอัครา อมาตยกุล พระเอกละครช่อง 7 สี เรื่อง ตำรวจเหล็ก
ดำเนินการโดย : คุณนิรมล เมธีสุวกุล ผู้ผลิตรายการทุ่งแสงตะวัน บ.ป่าใหญ่ครีเอชั่น


๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน


๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ อ่านบทกวีโดย คมทวน คันธนู กวีซีไรท์/ ดนตรี/ สื่อสร้างแรงบันดาลใจ


๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ เสวนา “เบิกบานในเรือนใจ : ทำเรือนให้เป็นอาราม” โดย
• ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม ชมรมเพื่อนคุณธรรม
• รศ. ดร. โคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล
ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล


๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ ปัจฉิมกถา โดยพระศรีวรญาณ (หลวงพ่อมหาไหล โฆสโก) วัดป่าหนองคู จ.มหาสารคาม


๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ สรุปธรรมประจำวัน/ทำวัตรเย็น/เจริญสติร่วมกัน
โดย…พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ ประธานคณะสงฆ์วัดปลายนา ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


พิธีกรตลอดงาน โดย… คุณเริงวิชญ์ นิลโคตร และ คุณณัฐพัชร์ ทองคำ

พระสายหลวงพ่อเทียน และพระอาจารย์โกศิล ได้เข้าร่วมงาน 100 ปีหลวงพ่อเทียน ที่ม.มหิดล ศาลายา