3.8.54

GO BAREFOOT


ขณะที่นักดูนกในเมืองหลวง มีกิจกรรม
ดูนกในสวนสาธารณะ หรือแหล่งดูนกต่างๆ
ทั้งใน และต่างประเทศ ณ สถานที่แห่งหนึ่งซึ่ง
อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ นัก คือ วัดปลายนา
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้มี
การจัดโครงการ อบรมธรรมะแบบประยุกต์
ผ่านการดูนก ศึกษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ขึ้น โดยนำเอาธรรมชาติมาหล่อ
หลอมจิตใจเยาวชน เพื่อให้เข้าใจ และมี
จิตสำนึก รวมถึงสร้างเป็นผู้นำดูนกท้องถิ่น
และเริ่มผลิดอกออกผลความสำเร็จให้เห็น
อย่างน่าประทับใจ
สุจิตฺโต ภิกขุ หรือหลวงพี่เดวิด ซึ่งเป็นผู้
ริเริ่มกิจกรรมดี ๆ นี้ขึ้นร่วมกับท่านเจ้าอาวาส
หลวงพ่อโกศิล มีแนวคิดเริ่มต้นจากการหา
กิจกรรมให้เยาวชนที่ได้ติดตามผู้ปกครองมา
ทำบุญ หรือศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำ
ได้มีพื้นที่ที่สามารถหาความสุขความดีงาม
ด้วยการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และด้วย
ความร่วมมือของสมาคมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทย และชมรมดูนก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้ส่งอาสาสมัคร
มาช่วยแนะนำให้ความรู้เรื่องการดูนกให้กับ
เยาวชนที่มาร่วมโครงการจำนวน 32 คน อายุ
7–9 ปี ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ และขณะ
นี้โครงการก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
เมื่อเยาวชนซึ่งมีสิ่งแวดล้อมเป็นสังคม
เมืองที่ต่างคนต่างอยู่ และไม่เคยรู้จักการดูนก
มาก่อน ได้ใช้เวลาฝึกดูนกในธรรมชาติรอบวัด
ซึ่งมีนกอยู่มากมายถึง 70 ชนิด ได้ศึกษาชีวิต
ของนกผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การทำศิลปะ
ระบายสี พับกระดาษ และที่ขาดไม่ได้คือ การ
แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้และสัมผัสจากธรรมชาติ
รอบตัว การสังเกตสรรพสิ่งในธรรมชาติ การฝึก
อยู่ร่วมกับผู้อื่น ก็เริ่มก่อเกิดเป็นความเพลิดเพลิน
นำไปสู่ความเข้าใจถึงการเชื่อมโยง และพึ่งพา
กันของสรรพชีวิตในธรรมชาติ
หลังโครงการจบลงเยาวชน 6 คนได้รับ
เลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้นำดูนก เยาวชนเหล่านี้ได้
รับการสนับสนุนการเรียนรู้ต่อยอด ให้การเข้า
ร่วมศึกษาธรรมชาติในถิ่นอาศัยของนกใน
พื้นที่อื่น ๆ พบปะกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ
ล่าสุดก็ได้ขยายสู่การจัดกิจกรรมรองรับกลุ่ม
นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาเข้าโครงการ
ศึกษาธรรมชาติที่วัดปลายนาอีกนับร้อยคน
เ สีย ง ส ะ ท้อ น จ า ก เ ย า ว ช น ที่ร่ว ม
โครงการคงตอบโจทย์ความสำเร็จของ
โครงการได้เป็นอย่างดี ด.ญ.ปวีณา ตาลน้อย
(แหวน) บอกว่า “การดูนกทำให้จิตใจสงบสุข
คุ้นเคยกับธรรมชาติ รู้คุณของธรรมชาติว่า
ธรรมชาตินั้นมีเสียงนกต่าง ๆ เช่น นกตีทอง
นกกระแตแต้แว้ด และมีนกหลายลักษณะ
G o B a r e f
นกสีต่าง ๆ ถ้าเราอนุรักษ์นกไว้ เราก็จะมีนกไว้
ดูไว้ศึกษาว่านกก็มีชีวิตเหมือนเรา” หรือ
ด.ญ.เกษมะณี หอมทรัพย์ (น้ำผึ้ง) เล่าว่า
“ครั้งแรกที่หนูมาดูนก หนูรู้สึกชอบและรักนก
รู้สึกสนุก และยังมีพี่มาสอนอีกด้วยก็ยิ่งสนุก
ขึ้น ได้ไปเที่ยวในที่ซึ่งไม่เคยไปมาก่อน เจอ
เพื่อนใหม่และเป็นคนดี...หนูพอที่จะจำนกได้
หมดทั้งวัดแล้วค่ะ”
วัดปลายนาในวันนี้จึงเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่น่าสนใจอีกแห่งในย่านชานเมือง
สำหรับการสัมผัสนกและธรรมชาติ แม้จะยัง
อยู่ในจุดเริ่มต้น แต่กิจกรรมดีๆ ที่เริ่มต้นได้
อย่างงดงามในวันนี้ จะขยายผลต่อไปในการ
เป็นต้นแบบแหล่งสาธิตการศึกษานก
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างให้
ท้องถิ่นต่าง ๆ ต่อไป
ขอขอบคุณ
พี่สิรกร คุ้มวงศ์วาร สำหรับข้อมูลดี ๆ
และภาพประกอบสวย ๆ ค่ะ
สนใจกิจกรรมดูนก สอบถามข้อมูลที่
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
โทร.02-940-1082, 02-940-1083