7.9.54

ขอเชิญจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อผู้พิการทางสายตา

เครือข่ายพุทธิกา
ขอเชิญจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
อาสาเพื่อผู้พิการทางสายตา วันที่ 24-25 กันยายน 54

- วันที่ 24 กันยายน 54
เรียนรู้การฝึกนำทางคนตาบอด เพื่อเตรียมความพร้อม
และทำความเข้าใจคนพิการทางสายตาให้กับอาสาสมัคร
โดยวิทยากรจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 กันยายน 54
ให้อาสา 1 คนต่อคนตาบอด 1 คน
ทำกิจกรรมเจริญสติและงานอาสาที่วัดปลายนาร่วมกัน
และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รับจำนวนจำกัด 20 คน
สอบถาม 02-882-4387 ต่อ 11

วันที่ 24 กันยายน 2554
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. แนะนำโครงการ
09.00-10.30 น. กิจกรรมสัมพันธ์
10.30-10.45 น. อาหารว่าง
10.45-12.00 น. รู้จักคนพิการและการเป็นอาสาสมัคร
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารของคนตาบอด
13.00-13.30 น. กิจกรรมสัมพันธ์
13.30-14.30 น. ฝึกปฏิบัตินำทาง (ทางเดินพื้นเรียบ)
ฝึกปฏิบัตินำทางในอาคาร (ขึ้นลงบันได/ เข้าออกประตู)
14.30-14.45 น. อาหารว่าง
14.45-15.30 น. ฝึกปฏิบัตินำทางนอกอาคาร (ขึ้นลงสะพานลอย)
15.30-16.00 น. เตรียมกิจกรรมจิตอาสา
16.00-16.30 น. สรุปกิจกรรม
วันที่ 25 กันยายน 2554
07.30 น. นัดเจอ
09.00 น. ถึงวัดปลายนา
09.00-10.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์ จับคู่อาสา+น้องตาบอด พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 -11.30 น. เจริญสติตามแนวหลวงพ่อเทียน
11.30-12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อยอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรม
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. กิจกรรมจิตอาสา
14.00-14.15 น. อาหารว่าง
14.15-16.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
16.00-16.30 น. สรุปกิจกรรม / กราบลาพระอาจารย์


ภาพกิจกรรมครั้งก่อน