4.8.54

ดูนก และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องดูนก

การดูนกเป็นเพียงสื่อหนึ่ง

ที่สร้างความรู้จักและเข้าใจธรรมชาติให้แก่เยาวชน
เพื่อผลเบื้องต้นในการไม่เบียดเบียน
ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตอื่น
ประจักษ์และรักษาศีลข้อปาณาติปาต
ด้วยใจที่เมตตาต่อสิ่งมีชีวิต
สืบต่อ ไปยังการรักษาสภาพแวดล้อม
เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตนกและธรรมชาติ

หากประกอบกันอย่างถึงที่สุด
ก็จะได้ใช้ความสังเกตที่ได้จากการดูนก
มาสังเกต เรียนรู้ ร่างกายและจิตใจตนเอง


กิจกรรมดูนก และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐  ด้วยนกหลากหลาย ชุกชุมมากกว่า ๗๐ ชนิด ที่มาอาศัยวัดเป็นแหล่งอาหารและที่พัก  วัดปลายนา ได้เริ่มจัดกิจกรรมดูนกสำหรับเด็ก ๆ และครอบครัวที่มาทำบุญและมาปฏิบัติธรรม เรื่อยมาตามโอกาสสะดวก ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเรียนวันเสาร์
วัดปลายนา ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, ชมรมนักนิยมธรรมชาติ, ชมรมดูนก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต, สารคดี รักนก รักษ์ป่า รักษาโลก, วิทยากรดูนก, นักถ่ายภาพนก หลายท่าน จัดวิทยากรและอาสาสมัครมาแนะนำ สอนดูนก ให้ความรู้ื่ทางด้านวิชาการ ให้ยืมอุปกรณ์ ทั้งยังมอบหนังสือวิชาการ ดีวีดี ซีดี และภาพนกอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับศึกษา

ภาพทั้งหมดนี้ เป็นภาพที่ถ่ายจากวัดปลายนา ปทุมธานี ประมาณ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
จากคนถ่ายภาพหลายคน
นกปลายนา
นกกระจาบทอง
นกกวัก กับ สี่เท้า แล้วเราก็พบกันบทความจาก GO BAREFOOT

นิทรรศการ คุณธรรมเคลื่อนที่่

โครงการดูนก "วิถีพุทธ วิถีธรรม" ณ วัดปลายนา (๒๕๕๓)

ศิลปะ

หนังสืออีเลคทรอนิคส์ เรื่องนกกางเขน ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ